De Originele Suikerboon
Perfecte kleuren voor de speciaalste momenten
Onmiddellijke verzending vanuit België
Deel uw momenten met ons op de sociale media!

Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website wordt uitgegeven door Vanparys Confiserie BV met maatschappelijke zetel in Charles Thielemanslaan 2, 1150 Brussel, Belgie (hierna samen met haar filialen “Vanparys” genoemd), voor informatiedoeleinden om de kennis over Vanparys en haar producten te bevorderen. 

Voordat u de website raadpleegt en gebruikt, verzoeken wij u de algemene toegangsvoorwaarden aandachtig door te lezen. Indien u de voornoemde algemene voorwaarden afwijst en er dus niet aan gebonden wil zijn, wordt u vriendelijk verzocht de website te verlaten. 

Het staat Vanparys vrij de algemene toegangsvoorwaarden voor de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen wanneer zij dat passend vindt. 

 

Handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten

Vanparys is de exclusieve eigenaar of wettige gebruiker van de inhoud van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekeningen, tekst, afbeeldingen, audio- en videofragmenten. Alle nominatief of figuratief getoonde handelsmerken zijn de exclusieve eigendom van Vanparys of haar dochterondernemingen, of verwijzen naar producten die Vanparys namens andere bedrijven verdeelt op basis van commerciële overeenkomsten. 

Alle handelsmerken zijn gedeponeerd bij de bevoegde autoriteiten en zijn beschermd door de van kracht zijnde wetten op de intellectuele eigendom. Elk gebruik en elke reproductie, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de houders van de rechten op deze handelsmerken is verboden.

Alle inhoud op deze website mag rechtstreeks of via derden worden afgedrukt op voorwaarde dat het gedownloade materiaal uitsluitend voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt en op geen enkele wijze wordt gewijzigd.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Het gebruik en het raadplegen van de website gebeuren op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker die er toegang toe heeft. Vanparys verbindt zich ertoe geüpdatete informatie te verstrekken en continue toegang tot de website te verschaffen aan de gebruikers die de website wettelijk mogen bezoeken. De website en de inhoud ervan worden ter beschikking gesteld en aanvaard in de staat waarin ze zich bevinden, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de werking van de website of het virusvrij zijn ervan, de nauwkeurigheid van de aangeboden diensten en/of de juistheid en volledigheid van de op de website gepubliceerde informatie. Vanparys, haar dochterondernemingen, directeurs, managers en werknemers zijn derhalve niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot het materiaal op de website, noch voor eventuele gevolgschade van welke aard dan ook die zou voortvloeien uit de toegang tot of het raadplegen van de website of uit de onmogelijkheid van het gebruik ervan, noch voor het vertrouwen dat in de informatie op de website gesteld wordt. 

Vanparys behoudt zich hierbij het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website te beëindigen of een onderwerp of onderdeel van de website te deactiveren waardoor deze niet meer geraadpleegd kunnen worden. Verwijzingen naar een bepaald product of een bepaalde dienst impliceren niet dat Vanparys garandeert dat dit product of deze dienst in alle landen beschikbaar zijn.

 

Communicatie met de website

Alle naar de website verzonden gegevens of ander materiaal, per e-mail of op een andere manier, worden als niet-vertrouwelijk behandeld. Daarom wordt u vriendelijk verzocht geen informatie te verzenden die u vertrouwelijk wil houden. 

 

Links naar andere websites

Op de website kunnen links naar websites van derden staan. Deze koppelingen impliceren geenszins dat Vanparys garant staat voor de inhoud van deze websites of deze goedkeurt. Vanparys is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan. U bent rechtstreeks en uitsluitend aansprakelijk voor de toegang tot en het raadplegen van deze websites. Het spreekt voor zich dat Vanparys op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de algemene voorwaarden van andere bedrijven. 

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De algemene toegangsvoorwaarden voor de website vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. U erkent hierbij onherroepelijk dat de Belgische rechtbank bevoegd is voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met bovenvermelde algemene voorwaarden, uw bezoek aan of gebruik van de website.

Gebruiksvoorwaarden www.vanparys.com